Obsah

Zpět

Návrhy znaku obce Bratkovice

Vážení,

vzhledem k 100. výročí vzniku naší samostatné republiky, obec Bratkovice nechala zpracovat návrhy na vytvoření znaku obce Bratkovice. Návrhy jsou vyvěšeny v příloze a je možné o nich do 30.dubna hlasovat v anketě na tomto webu v části Kontakty-Ankety. Na základě hlasování občanů proběhne projednání a odsouhlasení návrhů na zasedání zastupitelstva obce.

Grafické návrhy zde ke stažení ..

Text ke stažení

Popis návrhů:

Samosprávnou obec Bratkovice tvoří  dvě místní části, jimiž jsou Dominikální Paseky (se sídlem obecního úřadu) a Bratkovice.  

 

Katastrálně má obec tři území: k.ú. Bratkovice, k.ú. Dominikální Paseky a od roku 
2016 také (v souvislosti se zánikem Vojenského újezdu Brdy) k.ú. Bratkovice v Brdech. 

Historická pečeť není doložena u žádné z uvedených historických částí obce.  
V Indikačních skicách a Popisech hranic Stabilního katastru z let 1839 a 1840 
v Národním archivu v Praze spatřujeme pouze otisk vrchnostenské pečeti panství 
Hluboš, k němuž tehdy obě vesnice náležely, a stejně tak absentuje doklad o existenci 
případných obecních pečetí také v Eichlerově topografické sbírce z 1.poloviny 
19.století v Archivu Národního muzea v Praze. 

Návrh znaku tedy vychází z heraldicky reflektovatelných geografických a historických 
motivů obce - zejména z tradice využití vodní síly řeky Litavky a tedy tradice mlýnů  
a hamrů (a dalších provozů s nimi spojených), když obsahuje následující obecné (tj. 
z reality odvozené a graficky adekvátně stylizované) a heroldské (tj. geometrickým 
dělením štítu konstituované) znakové figury: 

 

-Mlýnské (mokré) kolo nebo položená mlýnská kypřice symbolizují místní mlýny, např. 
tzv. Zděný či Jungrův mlýn v Bratkovicích a současně se jedná o odkaz na první 
uváděnou zmínku o obci Bratkovice z roku 1394: "Přestože o stáří a původu obce příliš 
nevíme, vznik zřejmě souvisí s využíváním vodní síly Litavky. Poprvé se o Bratkovicích 
dovídáme ze zprávy z června roku 1394 a řadí se tak k nejstarším obcím Příbramska.  
… V této souvislosti je zmiňován jakýsi mlýn na potůčku pod vesnicí Bratkovicemi,  
ke kterému patřily ještě dvě louky." 

-Chvostový hamr, zkřížená kladiva, palečné kolo nebo hřeby připomínají hamry  
v Dominikálních Pasekách a výrobu hřebů a cvočků: "Dominikální Paseky jsou naopak 
jednou z nejmladších obcí na Příbramsku. Za svůj vznik vděčí dolování. Vznikly v 17. 
století, kdy zde hlubošští Bechyňové začali těžit a tavit železnou rudu. U Bratkovic 
vystavěli pro tavení pec a u Dominikálních Pasek hamry, vyklučené lesy v okolí pak 
osídlili němečtí horníci. V hamrech kováři a cvokaři vyráběli kování, hřeby, cvočky  
a jiné." 

-Lípa nebo lipové listy odkazují na Paseckou lípu, památný strom v Dominikálních 
Pasekách, zatímco dvě zkřížené sekery připomínají název této místní části obce a její 
založení vykácením lesa. 

 

Kromě výše uvedených obecných znakových figur se v návrhu znaku objevují 
variantně také následující heroldské figury: 

-Vlnité dělení štítu v různých modifikacích vyjadřuje řeku Litavku a také výklenkovou 
kapličku s obrazem sv.Jana Nepomuckého. 

-Boky štítu vykreslují polohu obce v údolí mezi úpatím pohoří Brdy a řekou Litavkou, 
která v jiho-severní ose prořezává masiv brdského hřebene. Zelená barva heraldicky 
pravého (tj. z pohledu pozorovatele levého) boku štítu tedy představuje lesy pohoří 
Brdy, zlatá tinktura štítu symbolizuje údolí a modrá barva heraldicky levého boku štítu 
znázorňuje řeku. 

-Dělení znakového štítu obloukem (resp. obloukem oddělená tzv. hlava štítu) 
podtrhuje vyjádření polohy obce pod brdským hřebenem. 

-Počet dvou znakových figur – například dvou znakových polí, dvou lipových listů, 
nebo dvou kol – koresponduje s počtem dvou místních a historických částí obce, 
zatímco počet tří znakových figur – například tří lipových listů, tří hřebů, nebo tří 
znakových polí – vystihuje počet tří současných katastrálních území obce. 

 

Vyvěšeno: 14. 3. 2018

Datum sejmutí: 30. 4. 2018

Zodpovídá: Ing. Martin Nosek

Zpět